КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Т.НАР. НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Настоящият ГПК въведе и т.нар. неприсъствено решение.
Този инструмент, дава възможност да се решават бързо и еднозначно, без мотиви, делата, по който ответникът или длъжника нито е възразил, нито се е явил за да възрази и на практика съдът приема , че е съгласен със спора. Неговите правила се отнасят както за производствата по търговски спорове, така и за тези по общия ред. На възможността търговецът да бъде осъден с неприсъствено решение следва да се обърне особено внимание поради факта, че неприсъственото решение в по-сериозна степен може да засегне търговците, отколкото другите правни субекти. За повече информация се обърнете към адвокат в София.

Ако след като ищецът е предявил исковата си молба, ответникът не представи в срок отговор на иска, след това не се яви в първото заседание по делото и ако искът е подкрепен с писмени доказателства, съгласно които искът е вероятно основателен, ищецът може да поиска постановяване на т.нар. неприсъствено решение. Същото право е дадено на ответника, ако ищецът не се яви в първото заседание по делото и не вземе становище по отговора на исковата молба. Неприсъственото решение е решение, установяващо в полза на страната, предприела процесуални действия в рамките на процеса, че твърденията й спрямо страната, която не е упражнила своите права, са основателни.

Основното значение на неприсъственото решение е с оглед на призоваване на самите търговците. В практиката на адвокати, често се срещат трудности с това, но ако самият търговец не бъде открит на адреса по регистрация, всички съобщения се смятат за редовно връчени. Така че, ако по някаква причина по адреса на управление на търговеца няма кой да приеме призовката, е напълно възможно той да бъде осъден с неприсъствено решение, без да има възможност да се защити. Неприсъственото решение е окончателно и като такова за съжаление не може да бъде обжалвано.

Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg

Разбира се, законът предлага множество варианти да се възрази срещу подобни ситуации, но ако имате конкретни въпроси, спокойно може да ни потърсите за правен съвет или консултация. Ако се нуждаете от допълнителна информация, спокойно можете да се обърнете към нас за правен съвет или помощ : Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg